Naturturist - home
pdf

Als Odde

Mariagerfjord kommune
Afstand Hadsund 19 km
Privatejede områder, dog offentlig adgang til stranden, hvor der også findes talrige stier. "Als Strandbakker" syd for Als by er et statsejet område med offentlig adgang.


Landskab og geologi
Landskabet her på Himmerlands sydøstligste hjørne lå for 6-7000 år siden under havets overflade. Kun enkelte moræneknolde som f.eks. Als Strandbakker og Bjerget ved Helberskov stak op som øer i Stenalderhavet. I takt med efteristidens landhævning skabtes det flade landskab, og langs Kattegatskysten opbyggedes strandvoldssystemer mod sydøst, fra øerne ned mod Mariager fjord. Denne opbygning sker den dag i dag, hvor krumodder og revler, der er tørre ved lavvande, præger det op til 1 km bredde vadeområde ud for kysten.

Arealerne sydvest for Als ned mod fjorden er stadig kun omkring 1 meter over havets overflade. Området er inddiget langs fjorden og afvandes med pumpestationer.

Området langs kysten fra Als mod Als odde var indtil for et par hundrede år siden hyppigt hærget af sandflugt, fordi de store sandflader kombineret med overgræsning gav vinden frit spil. I 1805 indledtes en intensiv sandflugtbekæmpelse, og i dag er den yderste kilometer mod kysten tilplantet og rummer store sommerhusområder. 

Ved selve Als Odde er det muligt at komme tæt på den snoede sejlrende, som er karakteristisk for den yderste halvdel af Mariager fjord. Renden er ikke gravet - trods navnet - men er en naturlig strømrende igennem vadeområderne. Den er et populært fiskested, fordi man kan vade helt tæt til den dybe rende.

Sandormenes ekskrementhobe

De store lavvandede flader ud for kysten er biologisk set utroligt produktive og af stor betydning for fiskeyngel og det rige fugleliv. Sandormenes ekskrementhobe viser tydelig omfanget af liv under sandoverfladen.

Dyrelivet
Det er især de store lavvandede flader på begge sider af Als Odde, som tiltrækker sig naturmæssig interesse. Området er en del af et stort internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000 område), der tillige omfatter de ydre dele af Mariager og Randers Fjorde. 

De store lavvandede områder er meget produktive og er vigtige fødeområder for trækkende ande- og vadefugle. Særligt bemærkelsesværdig er forekomsten af den lysbugede knortegås (Branta bernicla hrota), idet næsten hele verdensbestanden på 5000 fugle i perioder optræder her. Fuglene søger især ålegræs og Havgræs, og da ålegræsset gennem de senere år har været i tilbagegang p.g.a. forurening, går gæssene også på land og græsser på strandengene.

Det lavvandede område er tillige rigt på muslinger (f.eks. hjertemusling og blåmusling) og det tiltrækker om vinteren store mængder af dykænder, bl.a. edderfugl, sortand, fløjlsand, hvinand og stor skallesluger. 

På land er det de almindelige vildtarter som råvildt, hare, ræv og grævling, der kan ses - især i  sommerhusområderne og på de omkringliggende naturarealer. Her findes også en rig småfuglebestand. Lysbugede knortegæs

Det flade vand langs Kattegatskysten og i Mariager Fjords ydre del er et vigtigt spisekammer for den lysbugede knortegås på dens efterårstræk fra ynglepladserne på Svalbard til Holland og Frankrig.
 


Als Odde

Den orange lodsbåd holder vagt ved Als Odde yderst i Mariager Fjord. Der lodses årligt omkring 650 skibe ind gennem fjordens snoede sejlrende.

 

Vis Naturturist Nordjylland på et større kort

Planteliv
Hele kyststrækningen fra Als til Als Odde udgøres af et sammenhængende bredt strandengsområde med både strandoverdrev, strandsump og egentlig strandeng. Området var tidligere afgræsset, men sommerhusudstykning og ændringer i landbrugsstrukturen har medført, at dette nu hører til undtagelsen. Flere steder kan man derfor se, hvordan skoven vandrer ud i den højestliggende del af strandengen. Trods denne langsomme tilgroning findes dog stadig de fleste af strandengens salttålende planter. Yderst mod vaden breder sig store bestande af Vadegræs. Lidt længere inde vokser de smukke lilla Strand-Asters og Tætblomstret Hindebæger, ofte sammen med den sølvgrå Strand-Malurt.

Dele af engen er præget af fremtrængende ferskvand fra det bagvedliggende landskab, og her kan man finde ferske kærsamfund med bl.a. gøgeurter. Det er også her man kan træffe en af områdets botaniske sjældenheder, den iøjnefaldende kurveplante Kær-Svinemælk.
 

Kær-Svinemælk

Med en højde på godt 2 meter hører den sjældne Kær-Svinemælk til blandt vore højeste urteagtige planter.

Kulturhistorie
Landsbyerne Helberskov og Odde er to smukke eksempler på bevaringsværdige landsbymiljøer. Gårdene ligger tæt samlet omkring gadekæret, og her ses mange kønne bindingsværksgårde og -huse fra 1700 og 1800-tallet. Helberskov ligger nedenfor morænebakken Bjerget, 24 m.o.h., hvorfra der er en storslået udsigt.

På Bjerget lå under 2. Verdenskrig et tysk kystbatteri. Ved kapitulationen d. 5. maj 1945 nægtede den tyske kommandant at overgive sig. Han samlede alle tyske tropper i området, ca. 300 mand, på Bjerget, og var beredt til at kæmpe til sidste mand. Først d. 10. maj overgav garnisonen på Bjerget sig, som den sidste i Danmark.
 
Læs mere om kulturhistorien i Nordjylland. Få historierne sat ind i en sammenhæng. Naturturist byder dig velkommen på www.kulturhistorien.dk

 
 
Information
Ingen

 © Naturturist                                                 Sidst opdateret 24. oktober 2011