Naturturist - home

pdf

Glenstrup Sø

Mariagerfjord kommune
Afstand Hobro 5 km
Privatejet område med offentlig adgang ad veje og stier. Der er adgang til søen i Holmgård, ad stien mod Torekilde i Glenstrup samt i søens sydøstende ved Søbjerg, hvor der er bademulighed.


Landskab og geologi

Glenstrup sø er en del af Skals å's vandsystem. Den ligger i en lang tunneldal, der strækker sig fra egnen lige syd for Mariager Fjord ved Kastbjerg, gennem Glenstrup sø til Tjele Langsø i vest. Dalen er antagelig skabt af strømmende smeltevand under istidens kilometertykke isdække, der har gravet søen ud i de omgivende morænebakker. Glenstrup sø er den største sø i Nordjylland (384 ha) og er samtidig en af Danmarks dybeste søer med en maksimaldybde på 31 meter.

Grundvandet bryder frem som kilder og væld mange steder på skrænterne mod søen samt langs søbredden. Fænomenet skyldes vandbevægelser fra bakkedragene omkring søen, kombineret med vandstandsende lerlag i undergrunden. Ud over de kendte helligkilder Marekilde og Torekilde i Glenstrup findes hundredvis af store og små kilder omkring søen. Når søen er islagt viser våger langs bredden, at kilderne også findes på søens bund. Kildevandet er 7-8 grader varmt året rundt.

Dyrelivet
Glenstrup sø hører til typen af naturlige næringsrige søer. Næringsrigdommen og de meget afvekslende bund- og bredforhold medfører, at søen har en rig fiskebestand. Især er søens bestand af søørred kendt. Ørrederne lever i søen, men gyder i tilløbsbækkene. Danmarks største søørred på 7,8 kg er fanget i Glenstrup sø. Ørrederne lever især af en stor bestand af den lille laksefisk smelt.
Glenstrup sø er også kendt for sit isfiskeri efter især aborre. Foruden disse findes ål, gedde, helt, skalle, hork m.fl. Der kan flere steder langs søen købes fiskekort og lejes både.

De mange småfisk jages af en stor bestand af toppet lappedykker. Andre ynglefugle er bl.a. lille lappedykker, krikand, gråand, taffeland, knopsvane og vibe. Desuden er søen raste- og fourageringssted for mange trækfugle.

Søens fiskebestand jages også af odderen. Glenstrup sø er en vigtig forbindelse mellem odderbestandene i Kastbjerg å og Skals å. 

Bro over Kongsvad Mølleå

Bro over Kongsvad Mølleå ved Holmegård. Broen er bygget i 1835 af granitkvadre fra den nedlagte romanske kirke i Karlby, hvor der også fandtes en helligkilde.
Romansk vindue i tårnet på Glenstrup kirke, set indefra. Tårnet er delvist bygget af kildekalk, også kaldet "frådsten".


Information
Info om fiskemuligheder ved søen.

Glenstrup Sø
Glenstrup Sø med Søbjerg


Vis Naturturist Nordjylland på et større kort

Plantelivet
Søen er omgivet af en rørsump, domineret af tagrør. Især på søens sydside findes der indenfor rørsumpen enge, der p.g.a. det fremvældende grundvand strækker sig lang op i terrænnet. Engene har tidligere været dyrkede og er ret artsfattige, men langs grøfter og i væld findes en artsrig kærvegetation med bl.a. gøgeurter.Glenstrup Kirke. Det kraftige romanske tårn har i middelalderen været et stokværk højere.

Kulturhistorie
I slutningen af 1000-tallet grundlagde Benedektinerordenen et kloster i Glenstrup. En medvirkende årsag kan være, at der allerede da har været en kultdyrkelse knyttet til kilderne på stedet. Den rige fiskebestand i søen kan dog også have spillet ind.

Den nuværende Glenstrup kirke udgøres af væsentlige dele af den oprindelige klosterkirke. Kirken er bemærkelsesværdig ved at have et romansk tårn fra kirkens første tid. Bygningsdetaljer peger klart på en angelsaksisk påvirkning. Selve klosteret er nedrevet, og man kender ikke dets beliggenhed. Klosteret blev nedlagt i midten af 1400-tallet efter i en periode at have tilhørt Birgittinerklosteret i Mariager.

100 meter nord for kirken ned mod søen springer den vandrige Marekilde (eller Mariekilde) i et lille anlæg. Kilden var helligkilde i middelalderen, og på markerne
ned mod søen afholdtes frem til 1552 et årligt kildemarked på Vor Frue dag d. 8. september.

Få hundrede meter vest for Marekilde springer en anden helligkilde: Torekilde (eller
Thorekilde). Navnet Thore optræder også på 2 runesten fra egnen. Torekilde er en stor sumpkilde, der som en kildebæk løber gennem en lav dæmning. Fund på stedet antyder at der har været aktiviteter ved kilden på klosterets tid, måske en vandmølle eller en ladegård. Der er offentlig adgang til fods ad en markvej frem til kilden og langs den i 1999 fritlagte kildebæk til Glenstrup sø.
 

Læs mere om kulturhistorien i Nordjylland. Få historierne sat ind i en sammenhæng. Naturturist byder dig velkommen på www.kulturhistorien.dk© Naturturist                                                      
Sidst opdateret 14. oktober 2014