Naturturist - home

pdf


 

Råbjerg Mile


Råbjerg Mile

På vandring i Danmarks eneste "ørken"
.


Vis Naturturist Nordjylland på et større kort.


Plantelivet
Selve milen er vegetationsløs, men afblæsningsfladen foran milen med sine mange temporære småsøer og fugtige lavninger rummer en lang række ualmindelige eller sjældne planter, der er tilpassede det specielle miljø. Blandt botanikere er afblæsningsfladen bl.a. kendt for ikke mindre end 10 arter af slægten Siv (Juncus), bl.a.  Dværg-Siv og Fin Siv.  Danmarks mindste plante, den meget sjældne Kors-Arve  vokser i kanten af klitsøerne, men man skal se godt efter de kun 1-4 cm lange skud.Tvepibet Lobelie sender sine blomsterskud op over vandspejlet i juli måned og kan klæde søens lavvandede dele med et lyserødt tæppe.

Milesøerne er også et besøg værd for den botanisk interesserede. Søerne hører til de klarvandede, næringsfattige søer, der er Danmarks sjældneste søtype. Typen kaldes også "Lobeliesøer" efter blomsterplanten Tvepibet Lobelie. Den danner små rosetter på søbunden sammen med en anden karakterplante for søtypen, Liden Strandbo, der kan dække bunden som en tæt græsplæne.

Råbjerg Mile

Grænsen mellem afblæsningsfladens fugtige sand og milens tørre sand.


De grå klitter og klithederne, der her dækker adskillige tusind ha, er en på europæisk plan  sjælden og truet naturtype. I 2003 startede et storstilet naturplejeprojekt i området, finansieret gennem EU's LIFE midler. Uønsket opvækst af især Bjergfyr er blevet fjernet i stor målestok.

Dyrelivet
En forårsdag på Råbjerg mile er luften fyldt af lyden af tusindvis af kvækkende strandtudser, der i de mange småsøer har en af landets største forekomster.  Også hugormen forekommer talrigt i klitterænnet. Forsigtig færdsel er dog nødvendig for at opleve den smukke slange, der forsvinder ved den mindste rystelse i jorden. Størst er chancen en solrig forårsdag, hvor hugormen tager solbad på sydvendte skråninger.

Skagens Odde er kendt for sit fugletræk, især i foråret. Trækket kan også opleves fra Råbjerg Mile, og det kolossale klitterræn vest for milen er ofte rastested for trækkende ørne og ugler, ligesom rastende traner kan opleves ved Milesøerne. Af sjældne ynglefugle kan nævnes markpiber, stor regnspove og trane.


Information
Naturstyrelsen har udgivet en folder for Råbjerg Mile. Folderen findes også på internettet ligesom styrelsen har udgivet en digital naturguide om milen.

Frederikshavn kommune
Afstand Skagen 16 km
Statsejet, fredet område på 1620 ha. Milen er udlagt som Natura2000 område. 
Offentlig adgang


Landskab og geologi
 
Råbjerg Mile er en af de største vandreklitter i Europa. Omkring 3,5 millioner m3 sand rummer den imponerende, 35-40 meter høje sanddynge, der danner en "miniørken" på næsten 1 km2. Med en gennemsnitshastighed på 15 meter (varierer fra 0 - 30) bevæger klitten sig med den fremherskende vind mod nordøst.

Overalt langs den jyske vestkyst er sandflugten blevet bremset gennem sandflugtsdæmpning og ved anlæg af de store klitplantager, men her i Råbjerg Mile får naturen lov at råde. Gennem fredning er milens fortsatte frie vandring blevet sikret, om end der endnu ikke er taget højde for, at den om 100 år vil begrave hovedvejen til Skagen.

Set fra oven har milen en halvmåneform , med to "horn" vendt op mod den fremherskende sydvestenvind (se kortet). Klittypen kaldes også en "parabelklit". Sandet triller, hopper eller flyver med vinden op over milen og aflejres på milens stejle læside. I dette urolige miljø kan ingen planter trives. På klittens flanker får planterne imidlertid fat og bremser sandflugten. Flankerne bliver standset i deres vandring og ligger tilbage som parabelklittens ben, medens den centrale del fortsætter sin evige vandring.

I vindsiden bliver sandet fjernet helt ned til nær grundvandspejlet, hvor fugten kitter sandskornene sammen. Milens "fodspor" er således en ret jævn slette - en afblæsningsflade - præget af talrige småsøer og moser. Afblæsningsfladen ligger mellem parabelklittens to ben.

En kontrast til de næsten vegetationsløse småsøer på afblæsningsfladen er Milesøerne, der ligger på ydersiden af milens sydlige ben. Landskabet her er en gammel afblæsningsflade, som under andre omstændigheder ville ligge tør og tilgroet. Det nære naboskab til milens mægtige forhøjning betyder, at grundvandspejlet lokalt ligger højere, og der er opstået to permanente søer med et rigt plante- og dyreliv.

Fra milens højeste punkt er der en enestående udsigt over klitlandskabet på Skagens Gren. Mere end 6000 ha klit og klithede er fredet i et af Danmarks mest særprægede naturområder. I 2003 startede en storstilet rydning af klitheden syd og vest for milen med støtte fra EU. 

Kulturhistorie
Råbjerg Mile er et af de få steder, hvor man kan stadig kan opleve de naturkræfter, der gennem mange hundrede år gjorde livet svært for befolkningen langs den jyske vestkyst. Sandflugten tog først for alvor fart i 15-1600 tallet. Perioden kaldes af geologer "Den lille istid", fordi gletschere overalt på kloden i en periode rykkede kraftigt frem. De store vandmængder, der var bundet i isen, medførte at vandstanden i havet var måske 10 cm lavere end i dag. Dette betød bredere strande, hvor vinden rigtigt kunne få fat i sandet.  En medvirkende årsag kan være århundreders overudnyttelse af kystklitterne til græsning, høstning af lyng og gravning af lyngtørv.

Gennem 3-400 år blev sogn efter sogn langs kysten lagt øde, marker og gårde blev begravede i sandet og forladte. Den ensomt beliggende Råbjerg Kirke få km syd for milen ligger som monument over et sogn, hvor de fleste gårde og huse forsvandt i sandet.

Først i slutningen af 1800- tallet greb staten ind og startede en systematisk sandflugtsbekæmpelse, med plantning eller udsåning af "klittag" - græsserne Marehalm og Hjælme og anlæg af de store klitplantager langs Vestkysten.Kontrasten er stor mellem den fugtige afblæsningsflade og milens "ørken" 


 
Læs mere om kulturhistorien i Nordjylland. Få historierne sat ind i en sammenhæng. Naturturist byder dig velkommen på www.kulturhistorien.dk

 © Naturturist

 Sidst opdateret 13. oktober 2014